INFORMACIJA apie ūkininko Gintauto Andzelio galvijų ūkio Gedvydų k., Betygalos sen., Raseinių r. modernizavimo ir plėtros, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: Ūkininkas Gintautas Andzelis, ūkininko ūkio registracijos pažymėjimas Nr. ŪP 0020811. Adresas korespondencijai: Maironio g. 6, Skirmantiškės k., Pagojukų sen., Raseinių r., mob. tel. (8-616) 12 519, el. paštas: g.andzeliene@gmail.com.

PŪV pavadinimas: ūkininko Gintauto Andzelio galvijų ūkio Gedvydų k., Betygalos sen., Raseinių r. modernizavimas ir plėtra.

PŪV vieta: Raseinių rajonas, Betygalos seniūnija, Gedvydų kaimas.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-10-30 d., savo raštu Nr. (28.2)-A4-11082 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovą – Ūkininką Gintautą Andzelį (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, http://gamta.lt: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.

Su PAV atrankos išvada galite susipažinti čia

Atgal