PVSV atliekamas, kai  yra planuojamos ūkinės veiklos rūšys, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinės apsaugos zonų ribos ir joms nereikia atlikti PAV (poveikio aplinkai vertinimas).

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas pagal metodinius nurodymus. PVSV procedūra susideda iš PVSV ataskaitos parengimo, jos pristatymo visuomenei, ataskaitos derinimo su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru. Procedūra užtrunka apie 4 mėn.

PVSV gali atlikti įmonės, turinčios visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją suteikiančią teisę verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimo veikla.

Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu UAB „INFRAPLANAS“ turi nuo 2010-12-06 (Nr. VSL-260).

1-pvsv-licenzija_imones-72711

 

SAZ – aplink stacionarų taršos šaltinį arba kelis šaltinius esanti teritorija, kurioje dėl galimo neigiamo vykdomos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai galioja įstatymais ar Vyriausybės nutarimais nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

SAZ ribų tikslinimas – pagrįstas SAZ ribų pakeitimas (mažinimas arba didinimas), atsižvelgiant į poveikio aplinkai vertinimo ar poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitų rengėjų, valstybinės priežiūros institucijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, tarp jų SAZ naudotojų, motyvuotus pasiūlymus.

Pagal sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo taisykles SAZ ribos gali būti mažinamos, kai:

  •  įgyvendinus žmonių sveikatos saugos ir aplinkos apsaugos priemones, atlikus taršos tyrimus gyvenamojoje aplinkoje, įvertinus ūkio subjekto monitoringo (stebėsenos) duomenis, nustatyta, kad gyvenamojoje aplinkoje ir/ar rekreacinėje teritorijoje tarša ne didesnė kaip nustatyta teisės norminiuose aktuose;
  • ekvivalentiniai akustinio triukšmo lygiai atitinkamu paros laiku, taip pat vibracijos, ultragarso, nejonizuojančiosios spinduliuotės leidžiami lygiai gyvenamojoje aplinkoje ir/ar rekreacinėje teritorijoje ne didesni kaip nustatyti teisės norminiuose aktuose ar kritinių grupių narių SAZ ribose per metus gaunama efektinė dozė mažesnė kaip 0,2 mSv;
  • įgyvendinta mažiausiai aplinką veikianti technologija arba mažiausiai aplinką veikiantis gamybos būdas.

SAZ ribos tikslinamos atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV), kuris gali būti atskiras arba poveikio aplinkai vertinimo (PAV) proceso dalis.

Dirbame kartu su matininkų kompanija, kurie Jums padės įregistruoti SAZ.

Mūsų įmonė sėkmingai atliko SAZ ribų tikslinimą šioms didesnėms įmonėms:

  • Kauno oro uostui;
  • ŽŪB NEMATEKAS;
  • AB Kauno energijai (5 valdomoms katilinėms);
  • Ledų ir žuvies gamybos įmonei UAB ICECO
  • Vienai iš didžiausių medienos apdirbimo įmonių Lietuvoje UAB GKF
  • ir kt.: daugeliui žemės ūkio bendrovių, autotransporto įmonėms, plastiko gamybos įmonėms