PRANEŠIMAS APIE VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO (JONAVOS R. SAV.) ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

PŪV organizatorius: UAB „Ignitis renewables projektai“, įmonės kodas 305916135, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius. tel. (8-625) 06 382, el. LTWF03@ignitis.lt,;

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“; adresas: Inovacijų g. 3, Biruliškių k., 54469 Kauno r. sav.; tel., el. paštas: +370 621 66 746 ; info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas:  Vėjo elektrinių parko (Jonavos r. sav.) įrengimas ir eksploatacija.

PŪV vieta: Apytikslės PŪV centro koordinatės X: 509 523 Y: 6115 431. Vėjo elektrinių parką planuojama įrengti Jonavos r. sav., Žeimių sen.: Pėdžių (Kad. Nr. 4613/0002:16), Kuigalių (Kad. Nr. 4613/0002:65), Barsukinės (Kad. Nr. 4613/0005:1, 4613/0005:55, 4613/0005:5, 4613/0005:87, 4613/0004:123, 4613/0005:92),  Liepkalnio (Kad. Nr. 4613/0005:70), Blauzdžių (Kad. Nr. 4640/0004:309, 4640/0004:299, 4640/0004:166, 4640/0004:42, 4640/0001:71), Svalkenių (Kad. Nr. 4640/0001:8, 4640/0001:63), Aklių (Kad. Nr. 4640/0002:244, 4640/0002:299), Normainėlių (Kad. Nr. 4623/0002:7) kaimuose bei Kulvos sen. Jonkučių (Kad. Nr. 4615/0002:7) kaime.

PŪV pobūdis: Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių. Planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 25 vnt. vėjo elektrinių. VE nominali galia sieks iki 8 MW, bendra planuojamo vėjo elektrinių parko galia neviršys 200 MW galingumo. Elektros energija bus perduodamą į planuojamą įrengti Normainėlių pastotę ir pateikiama į AB „Litgrid“ elektros tinklą.

PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas: pagal Lietuvos Respublikos PŪV PAV įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 3 str. 1 d.: PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 p. „sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau VE ir atstumas nuo planuojamų statyti VE iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti VE“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos: VE parko įrengimas planuojamas teritorijose, esančiose Jonavos r. sav., Žeimių bei Kulvos sen. VE parko vystymo alternatyvos (iki 25 VE išdėstymo analizuojamoje teritorijoje variantai, atsižvelgiant į esamą gyvenamą aplinką, saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas, kultūros vertybes, biologinę įvairovę, priimtus LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus po Seimo patvirtinto „Proveržio paketo“ ir kt.) bei „nulinė“ alternatyva, kuri atspindi esamą aplinkos būklę.

PŪV vietos ypatumai: Apytikslės PŪV centro koordinatės X: 509 523 Y: 6115 431. PŪV vieta planuojama atokiau nuo urbanizuotų/urbanizuojamų teritorijų: rekreacinės, gyvenamosios, visuomeninės paskirties bei pramonės ir sandėliavimo teritorijų. Artimiausia tankiau apgyvendinta teritorija – 1,5 km (nuo VE4) į šiaurę yra Kuigalių miestelis. PŪV teritorija yra toli nuo rekreacinių, kurortinių, visuomenės paskirties ir kt. teritorijų atžvilgiu. Artimiausias gyvenamasis pastatas, nuo VE10  nutolęs ~ 628 m.

 Atstumas nuo VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų: Labūnavos miškas (LTKEDB001) – paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST), nuo artimiausios VE nutolęs apie 0,56 km vakarų kryptimi. Atstumas nuo VE iki registruoto kultūros paveldo objekto – Normainėlių piliakalnis su Zomkumi (33276) – 1,73 km šiaurės rytų kryptimi. Atstumas iki artimiausios kaimyninės valstybės – Baltarusijos nuo VE Nr. 22 nustatytas 109,04 km.

PAV subjektai: Jonavos r. savivaldybės administracija, Kauno visuomenės sveikatos centras, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

PAV atlieka ir sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (toliau –AAA) (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt ).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto PAV (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) AAA ir turi teisę teikti pasiūlymus PAV dokumentų rengėjui arba PŪV organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie PAV pradžią paskelbimo AAA interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus PAV, AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši PŪV gali būti vykdoma. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad PŪV neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Atgal