PRANEŠIMAS APIE Klaipėdos rajono Šnaukštų smėlio ir žvyro telkinio (Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šnaukštų k.) išteklių dalies naudojimo POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – UAB „Nametas“, Žolynų g. 20, LT-92325 Klaipėda, tel. Nr. +370 616 55 900, el. p.: nametas@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas – UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., www.infraplanas.lt, tel. Nr.+370 629 31 014, el. p.: info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas – Klaipėdos rajono Šnaukštų smėlio ir žvyro telkinio (Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šnaukštų k.) išteklių dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

PŪV vieta – Klaipėdos apskritis, Klaipėdos rajono savivaldybė, Dovilų seniūnija, Šnaukštų kaimas, teritorija sudaryta iš sklypų, kurių kad. Nr. 5505/0005:186, kad. Nr. 5505/0005:188, kad. Nr. 5505/0005:190.

PŪV pobūdis – Šnaukštų smėlio ir žvyro telkinio dalies plotas – 4,25 ha. Šiame plote yra aprobuota 61,0 tūkst. m³ išteklių. Kasybos darbų plote, planuojama išgauti apie 50,0 tūkst. m3 smėlio ir žvyro išteklių. Projekto įgyvendinimo metu iškasta žaliava bus išvežama iš teritorijos. Žaliavos perdirbimas (sijojimas ar kt.) kasybos sklype nenumatomas.

PŪV atlikimo teisinis pagrindas – Aplinkos apsaugos agentūra 2023-08-24 pateikė atrankos dokumentui išvadą Nr. (30-2)-A4E-8663, kad UAB ,,Nametas“ planuojamai ūkinei veiklai – Klaipėdos rajono Šnaukštų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimui – poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Numatomos nagrinėti alternatyvos: Nagrinėjama PŪV vykdymo alternatyva, t. y. projektinė situacija, kuri bus lyginama su „0“ alternatyva, t. y. esama situacija. Esant poreikiui gali būti nagrinėjamos mažinančių priemonių alternatyvos.

PŪV vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: Apytikslės PŪV vietos centro koordinatės – X:335 545 Y:6172 332. PŪV teritorijai artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas, adresu Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Šnaukštų k., Gelžinių g. 50, nuo PŪV teritorijos ribos nutolęs apie 23 m atstumu. Artimiausia tankiau apgyvendinta gyvenamoji teritorija yra Baičių kaimas, nuo PŪV nutolęs apie 0,3 km šiaurės kryptimi, o atstumas iki Baičių kaimo centro – apie 0,6 km. PŪV vieta nepatenka į kultūros paveldo vertybių teritorijas bei jų apsaugos zonas. PŪV teritorijai artimiausia registruota kultūros vertybė yra Baičių, Baitų kapinynas (kodas 17175), nutolęs apie 1,09 km atstumu šiaurės kryptimi. Į nacionalinės ir europinės svarbos saugomas teritorijas PŪV teritorija nepatenka ir su jomis nesiriboja. Artimiausios saugomos teritorijos – paukščių apsaugai svarbi „Natura 2000“ teritorija, Minijos upės slėnis (LTKLAB006), buveinių apsaugai svarbi „Natura 2000“ teritorija Minijos upė (LTKLA0007) ir Minijos ichtiologinis draustinis, nuo PŪV nutolę atitinkamai 1,21 km, 1,31 km ir 1,32 km šiaurės kryptimi. Atstumas iki artimiausios kaimyninės valstybės Rusijos Federacijos – 40,4 km.

PAV subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

  • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas (Liepų g. 17, LT-92138 Klaipėda, tel. Nr. +370 464 10 350, el. p.: klaipeda@nvsc.lt).
  • Klaipėdos rajono savivaldybė administracija (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. +370 462 11 116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt).
  • Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Trilapio g. 12, LT-92191 Klaipėda, tel. Nr. +370 707 54 473, el. p.: klaipeda.pgv@vpgt.lt).
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. Nr. +370 659 29 483, el. p.: vstt@vstt.lt).
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius (Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel. Nr. +370 464 10 367, el. p.: klaipeda@kpd.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. Nr. +370 682 92 653, el. p.: aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus PAV, AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši PŪV gali būti vykdoma. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad PŪV neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Su žemėlapiu susipažinti galima čia: https://infraplanas.lt/pranesimas-apie-klaipedos-rajono-snaukstu-smelio-ir-zvyro-telkinio-klaipedos-r-sav-dovilu-sen-snaukstu-k-istekliu-dalies-naudojimo-poveikio-aplinkai-vertinimo-pradzia/.

Atgal