PRANEŠIMAS APIE Kaniūkų ŽŪB, kitos (fermų) paskirties pastatų, inžinerinių statinių ir biodujų jėgainės (Medeišių k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav.) statybos ir eksploatacijos POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – Ignalinos rajono Kaniūkų ŽŪB, adresas: Sedulinos al. 6-31 Visaginas, LT-31126 tel. Nr. +370 655 05872, el. p. biokonversija.lt@gmail.com

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas – UAB „Infraplanas“, adresas Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav., el. p. info@infraplanas.lt, mob. tel. 8 693 90610, www.infraplanas.lt

PŪV pavadinimas ir vieta – Kaniūkų ŽŪB, kitos (fermų) paskirties pastatų, inžinerinių statinių ir biodujų jėgainės (Medeišių k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav., sklypo Kad. Nr. 4534/0006:22) statyba ir veikla.

PŪV pobūdis – planuojamas pieninkystės ūkis. Numatoma statyti fermų paskirties pastatus ir biodujų reaktoriaus įrenginius su visa jiems reikalinga infrastruktūra. Planuojama auginti apie 8 915 vnt. (6 652,25 SG vnt.) melžiamų karvių ir jų prieauglio ir pagaminti apie 10 139 700 m(106 974MW) biometano per metus. Biodujų gamyba bus vykdoma iš pieninių galvijų auginimo metu susidariusio skysto bei tiršto mėšlo ir bioskaidžių medžiagų.

PŪV atlikimo teisinis pagrindas. Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos 2023-03-01 reikšmingumo išvada Nr. V3-384, kad Planuojamos ūkines veiklos įgyvendinimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Numatomos nagrinėti alternatyvos: Nagrinėjama PŪV vykdymo alternatyva, t. y. projektinė situacija, kuri bus lyginama su „O“ alternatyva, t. y.  esama situacija. Esant poreikiui gali būti nagrinėjamos mažinančių priemonių alternatyvos.

PŪV vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: Apytikslės PŪV vietos centro koordinatės – X:653 309 Y: 6152 857. PŪV vietai artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas adresu Medeišių g. 34, Medeišių k., Dūkšto sen., Ignalinos r. sav. yra už 937 m pietų kryptimi. Artimiausios tankiau apgyvendintos gyvenamosios teritorijos yra Medeišių ir Čižiūnų k., nutolęs apie 1 km atstumu šiaurės ir pietų kryptimis. PŪV vieta nepatenka į kultūros paveldo vertybių teritorijas bei jų apsaugos zonas. PŪV vietai artimiausia registruota kultūros vertybė yra Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta (kodas 10842), nutolusi apie 3,65 km atstumu šiaurės kryptimi. Sklypas rytinėje dalyje ribojasi ir persidengia apie 0,41 ha plotu su „Natura 2000“ PAST Pušnies, Ružo ir Apvardų šlapžemių kompleksu (LTIGNB005), BAST Pušnies pelke (LTIGN0001) ir Pušnies telmologiniu draustiniu. Atstumas iki artimiausios kaimyninės valstybės Baltarusijos Respublikos – 6,2 km.

PAV subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

  • Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Utenos departamentas (S. Dariau ir S. Girėno g. 12, 28240 Utena, tel.+370 389 61941 el. p. utena@nvsc.lt).
  • Ignalinos rajono savivaldybė administracija (Laisvės a. 70, LT-30122, Ignalina, tel. (8 386) 52 096 el. p. info@ignalina.lt).
  • Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžio m., tel. +370 686 35916 el. p. panevezys.pgv@vpgt.lt).
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284 el. p. vstt@vstt.lt).
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius (Utenio a. 5, LT-28248 Utena, tel. (8 389) 597 48 el. p. panevezys-utena@kpd.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt)

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus PAV, AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši PŪV gali būti vykdoma. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad PŪV neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Atgal