PRANEŠIMAS APIE Pakruojo rajono Linkuvos žemės ūkio bendrovės Mūravoto (Mūravoto k. 12, Linkuvos sen., Pakruojo r. sav.) ir Laiškonių (Laiškonių k. 1A, Linkuvos sen., Pakruojo r. sav.) galvijų auginimo padalinių plėtros ir eksploatacijos POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – Pakruojo rajono Linkuvos ŽŪB, Topolių g. 10, Plento k., LT-83426 Pakruojo r., tel. Nr. +370 687 10 053, el. p. linkuvoszub@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas – UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r., www.infraplanas.lt, tel. Nr. +370 629 31 014, el. p. info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas – Pakruojo rajono Linkuvos žemės ūkio bendrovės Mūravoto (Mūravoto k. 12, Linkuvos sen., Pakruojo r. sav.) ir Laiškonių (Laiškonių k. 1A, Linkuvos sen., Pakruojo r. sav.) galvijų auginimo padalinių plėtros ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

PŪV vieta – Šiaulių apskritis, Pakruojo rajono savivaldybė, Linkuvos seniūnija, Mūravoto k. 12 (Kad. Nr. 6515/0009:78) ir Laiškonių k. 1A (Kad. Nr. 6515/0010:61).

PŪV pobūdis – pieninių galvijų ir jų prieauglio auginimas, žaliavinio pieno gavyba. Projekto įgyvendinimo metu, Pakruojo rajono Linkuvos žemės ūkio bendrovės Mūravoto ir Laiškonių galvijų auginimo padaliniuose numatoma statyti naujus ir rekonstruoti esamus statinius. Šiuo metu Mūravoto galvijų auginimo padalinyje yra auginama 450 vnt. (318,22 SG vnt.) melžiamų karvių ir jų prieauglio, o įgyvendinus plėtros projektą bus auginama 820 vnt. (355 SG vnt.) melžiamų karvių ir jų prieauglio. Laiškonių galvijų auginimo padalinyje šiuo metu yra auginama 1 266 vnt. (1 266 SG vnt.) melžiamų karvių, o įgyvendinus plėtros projektą bus auginama 2 156 vnt. (1 821 SG vnt.) melžiamų karvių ir jų prieauglio.

PAV atlikimo teisinis pagrindas – Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) atliekamas vadovaujantis LR Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996 m. rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495 (aktuali redakcija 2023-06-23) 1 skyriaus, 3 straipsnio, 1 punkto, 4 papunkčiu – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai planuojamos ūkinės veiklos, įrašytos į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, nurodytą šio įstatymo 2 priede (1.1.4. p.) organizatorius nusprendžia pradėti poveikio aplinkai vertinimą neatliekant atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Numatomos nagrinėti alternatyvos – Nagrinėjama analizuojamos esamos veiklos plėtros ir eksploatacijos PŪV alternatyva, t. y. projektinė situacija, kuri bus lyginama su „0“ alternatyva, t. y. esamos analizuojamos veiklos eksploatacijos situacija. Ataskaitoje vietos ir technologinės alternatyvos nebus analizuojamos. Esant poreikiui gali būti nagrinėjamos mažinančių priemonių alternatyvos.

PŪV vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: Apytikslės PŪV vietos centro koordinatės – Mūravoto galvijų auginimo padalinio X: 500040, Y:6217994; Laiškonių galvijų auginimo padalinio X: 500331, Y:6217447. Artimiausias gyvenamasis pastatas, adresu Mūravoto k. 9, Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., nuo Mūravoto galvijų auginimo padalinio nutolęs apie 0,13 km, o nuo Laiškonių galvijų auginimo padalinio apie 0,3 km atstumu. Kitas artimiausias gyvenamasis pastatas, adresu Mūravoto k. 7, Linkuvos sen., Pakruojo r. sav., nuo Mūravoto galvijų auginimo padalinio nutolęs apie 0,22 km, o nuo Laiškonių galvijų auginimo padalinio apie 0,16 km atstumu. Artimiausia tankiau apgyvendinta teritorija – Linkuvos miestelis, nuo Mūravoto galvijų auginimo padalinio nutolęs apie 0,9 km, o nuo Laiškonių galvijų auginimo padalinio apie 0,7 km atstumu.

PŪV vietai artimiausia registruota kultūros paveldo vertybė yra Dovydiškio dvaro sodybos fragmentai (Unikal. Nr. 349), nuo PŪV nutolę apie 0,50 – 0,52 km rytų – šiaurės rytų kryptimi. Artimiausia saugoma teritorija – Linkuvos geomorfologinis draustinis, nuo PŪV nutolęs apie 3,72 – 4,12 km pietvakarių kryptimi. Artimiausia europinės svarbos saugoma teritorija – Mūšos slėnis žemiau Raudonpamūšio (LTPAS0003) (BAST), nuo PŪV nutolęs apie 4,48 – 5,5 km pietryčių kryptimi. Atstumas iki artimiausios kaimyninės valstybės, Latvijos Respublikos – apie 19 km (šiaurės kryptimi).

PAV subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

  • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas (Vilniaus g. 229, LT-76343 Šiauliai, tel.+370 415 96 373, el. p. siauliai@nvsc.lt).
  • Pakruojo rajono savivaldybė (Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, tel. Nr. +370 421 69 090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt).
  • Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (J. Basanavičiaus g. 89, LT-76160 Šiauliai, tel. +370 707 51 911, el. p. siauliai.pgv@vpgt.lt).
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. +370 527 23 284, el. p. vstt@vstt.lt).
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius (Aušros al. 84, LT-76299 Šiauliai, tel. Nr. +370 415 23 664, el. p. siauliai@kpd.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. p. aaa@gamta.lt).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus PAV, AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši PŪV gali būti vykdoma. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad PŪV neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Atgal