PRANEŠIMAS APIE Klaipėdos rajono Šnaukštų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

  1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Lankresta“ (įmonės kodas 302677153), Salantų g. 35, Padvarių k., LT-97157 Kretingos r. sav., mob. tel. 8 652 79972, el. p. lankresta@lankresta.lt
  2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r., mob. tel. 8 698 88312 info@infraplanas.lt.
  3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Klaipėdos rajono Šnaukštų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimas.
  4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis – naudingųjų išteklių – smėlio ir žvyro gavyba; mastas – išteklių gavybą numatoma vykdyti 5,4 ha ploto teritorijoje, išgaunant iki 75 tūkst. m3 išteklių, per metus išgaunant iki 20 tūkst. m3 išteklių; planuojamos naudoti technologijos – naudingojo sluoksnio gavybą numatoma vykdyti viena pakopa, kartu kasant sausą ir apvandenintą naudingąjį sluoksnį; nuėmus dirvožemio sluoksnį ir jį susandėliavus, naudingoji iškasena bus kasama atbulinio kaušo ekskavatoriumi, kuris kartu kas sausą ir apvandenintą naudingąjį sluoksnį, kuris bus supilamas į žaliavos nusausėjimo kaupus. Nusausėjusi žaliava krautuvu bus kraunama į savivarčius ir reikalui esant vežami sijoti ar skaldyti link trupintuvo, kitu atveju kraunama į sunkvežimius, kurie transportuos naudingąją iškaseną į objektus; karjero teritorijoje numatomas išteklių perdirbimas – sijojimas mobiliuoju sijotuvu ir frakcijų skaldymas trupintuvu.
  5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas: Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadą 2021-08-23 raštu Nr.(30.2)-A4E-9796, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas.
  6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas: ūkinė veikla bus vykdoma šiltuoju metų laikotarpiu, viena pamaina, penkias dienas per savaitę; dulkėjimui ir triukšmui sumažinti gavybos ploto šiaurės rytinėje dalyje numatoma įrengti 2,5 m aukščio ir 5 m pločio sampylą; numatoma eksploatacijos metu sausomis dienomis laistyti vandeniu išteklių transportavimo kelių dangas.
  7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: išteklių gavyba bus vykdoma detaliai išžvalgytų išteklių teritorijoje, todėl veiklos vykdymo vietos alternatyvos nėra; gyvenamoji teritorija yra už 145 m ir didesniu atstumu nuo PŪV teritorijos ribos, visuomeninės paskirties teritorijų greta nėra. Artimiausia nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė ir saugoma Natura „2000“ PAST teritorija nutolusios atitinkamai ~ 1,1 km ir 1,24 km atstumu nuo PŪV teritorijos. Atstumas iki kitos kaimyninės valstybės nustatytas didesnis kaip 40 km.
  8. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus:

– Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

– Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

– Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

– Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra.

  1. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;

9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

  1. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbia atsakingoji institucija; poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.
Atgal