PRANEŠIMAS APIE Klaipėdos rajono Kojelių smėlio telkinio karjero (Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen. Kojelių k.) kasybos POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – UAB „Nametas“ Žolynų g. 2, Klaipėda, LT-92325 mob. tel. +370 616 55900, el. p. nametas@gmail.com

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas – UAB „Infraplanas“, adresas Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav., el. p. info@infraplanas.lt, mob. tel. 8 693 90610, www.infraplanas.lt

PŪV pavadinimas ir vieta – Klaipėdos rajono Kojelių smėlio telkinio karjero (Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen. Kojelių k.) kasybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Sklypų kuriuose planuojama ūkinė veikla kad. Nr. 5503/0009:79; 5503/0009:6; 5503/0009:78; 5503/0009:5; 5503/0009:39; 5503/0009:181; 5503/0009:145.

PŪV pobūdis – Veikla planuojama 7 žemės sklypuose. Planuojamas kasybos darbų plotas bus apie 16,63 ha. Šioje teritorijoje smėlio išteklių kiekis ~492,0 tūkst. m3. Vykdant PŪV planuojama išgauti apie 80 % visų esančių naudingųjų išteklių, kurie sudarytų ~394,0 tūkst. m3 smėlio. Projekto įgyvendinimo metu bus kasamas karjeras, iškasta žaliava išvežama iš teritorijos. Žaliavos perdirbimas (sijojimas ar kt.) kasybos sklype nenumatomas.

PŪV atlikimo teisinis pagrindas. Aplinkos apsaugos agentūra pateikė atrankos dokumentui išvadą 2023-10-10 Nr. (30-2)-A4E-10343, kad UAB ,,Nametas“ planuojamai ūkinei veiklai – Klaipėdos rajono Kojelių smėlio telkinio išteklių dalies naudojimui – poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Numatomos nagrinėti alternatyvos: Nagrinėjama PŪV vykdymo alternatyva, t. y. projektinė situacija, kuri bus lyginama su „O“ alternatyva, t. y. esama situacija. Esant poreikiui gali būti nagrinėjamos mažinančių priemonių alternatyvos.

PŪV vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: Apytikslės PŪV vietos centro koordinatės – X:335 217 Y:6166 696. PŪV vietai artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas adresu Aviečių g. 6, Kojelių k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav. yra už 105 m šiaurės kryptimi. Artimiausios tankiau apgyvendintos gyvenamosios teritorijos yra Grobštų k., nutolęs apie 0,7 km šiaurės kryptimi ir Agluonėnų k., nutolęs apie 1,6 km pietų kryptimi. PŪV vieta nepatenka į kultūros paveldo vertybių teritorijas bei jų apsaugos zonas. PŪV vietai artimiausia registruota kultūros vertybė yra Kojelių kaimo evangelikų liuteronų antrosios senosios kapinės (kodas 24352), nutolusios apie 0,52 km atstumu pietryčių kryptimi. Į nacionalinės ir europinės svarbos saugomas teritorijas PŪV sklypas nepatenka ir su jomis nesiriboja. Artimiausios saugomos teritorijos – Veiviržo ichtiologinis draustinis ir buveinių apsaugai svarbi „Natura 2000“ teritorija Veiviržo ir Šalpės upės bei slėniai (LTKLA0010) nuo PŪV nutolę apie 4,57 km atstumu rytų kryptimi. Atstumas iki artimiausios kaimyninės valstybės Rusijos Federacijos – 34,6 km.

PAV subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

  • Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Klaipėdos departamentas (Liepų g. 17, 92138 Klaipėda, tel.+370 46 410350 el. p. klaipeda@nvsc.lt).
  • Klaipėdos rajono savivaldybė administracija (Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel. (8 46) 21 1116 el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt).
  • Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Trilapio g. 12, 92121 Klaipėdos m., tel. (8 46) 35 4496 el. p. klaipeda.pgv@vpgt.lt).
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284 el. p. vstt@vstt.lt).
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius (Tomo g. 2, LT-91245 Klaipėda, tel. (8-46) 410367el. p. klaipeda@kpd.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt)

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus PAV, AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši PŪV gali būti vykdoma. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad PŪV neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Atgal