PRANEŠIMAS APIE Didžiasalio žvyro telkinio – karjero (Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Zablatiškės ir Liubciškės k.) kasybos POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – UAB „Transporto centras“ Visagino g. 25-34, LT-31102 Visaginas mob. tel. +370 699 01 040, el. p. igoris@transportocentras

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas – UAB „Infraplanas“, adresas Inovacijų g. 3, Biruliškių k., Kauno r. sav., el. p. info@infraplanas.lt, mob. tel. 8 693 90610, www.infraplanas.lt

PŪV pavadinimas ir vieta – Didžiasalio žvyro telkinio – karjero (Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Zablatiškės ir Liubciškės k.) kasybos poveikio aplinkai vertinimo ATASKAITA. Sklypas kuriame planuojama ūkinė veikla yra laisva valstybinė žemė kurioje bus formuojamas žemės sklypas, specialiuoju teritorijų planavimo dokumentu (žemės gelmių naudojimo planu), kuris bus naudojamas valstybinės žemės nuomos pagrindu po PAV procedūrų.

PŪV pobūdis – Planuojamas kasybos darbų plotas bus apie 30,1 ha. Planuojamas iškasti žvyro išteklių kiekis ~2476 tūkst. m3. Projekto įgyvendinimo metu bus kasamas karjeras, iškasta žaliava karjero vietoje perdirbama (skaldymo ir sijojimo įrenginiais) ir išvežama iš teritorijos.

PŪV atlikimo teisinis pagrindas. LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 2.6 p.: kitų naudingųjų iškasenų kasyba (kai kasybos sklypas – 25 ha ir didesnis).

Numatomos nagrinėti alternatyvos: Nagrinėjama PŪV vykdymo alternatyva, t. y. projektinė situacija, kuri bus lyginama su „O“ alternatyva, t. y. esama situacija. Esant poreikiui gali būti nagrinėjamos mažinančių poveikį priemonių alternatyvos.

PŪV vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: Apytikslės PŪV vietos centro koordinatės – X:640 728, Y:6 126 082. PŪV vietai artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas adresu Čižiškių k. 15, Ceikinių sen., Ignalinos r. sav. yra už 97 m šiaurės kryptimi. Artimiausios tankiau apgyvendintos gyvenamosios teritorijos yra Čižiūnų k., nutolęs apie 0,97 km šiaurės kryptimi. PŪV vieta nepatenka į kultūros paveldo vertybių teritorijas bei jų apsaugos zonas. PŪV vietai artimiausia registruota kultūros vertybė yra Rakštelių piliakalnis (kodas 3419), kuris nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 1,13 km atstumu pietvakarių kryptimi. Į nacionalinės ir europinės svarbos „Natura 2000“ saugomas teritorijas PŪV sklypas nepatenka ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugoma teritorija – Sirvėtos regioninis parkas nuo PŪV nutolęs apie 549 m atstumu pietryčių-pietų-pietvakarių kryptimis. Atstumas iki artimiausios kaimyninės valstybės Baltarusijos Respublikos – 13,3 km.

PAV subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

  • Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Utenos departamentas (S. Dariau ir S. Girėno g. 12, 28240 Utena, tel.+370 389 61941 el. p. utena@nvsc.lt).
  • Ignalinos rajono savivaldybė administracija (Laisvės a. 70, LT-30122, Ignalina, tel. (8 386) 52 096 el. p. info@ignalina.lt).
  • Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžio m., tel. +370 686 35916 el. p. panevezys.pgv@vpgt.lt).
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284 el. p. vstt@vstt.lt).
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius (Utenio a. 5, LT-28248 Utena, tel. (8 389) 597 48 el. p. panevezys-utena@kpd.lt).

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt)

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus PAV, AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši PŪV gali būti vykdoma. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad PŪV neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Su žemėlapiais susipažinti galima čia žemiau.

Atgal