INFORMACIJA apie Vėjo elektrinių (Šilutės raj. sav. Usėnų ir Juknaičių sen.: Kavolių, Stremenių, Kūgelių, Okslindžių, Skierių bei Menklaukių kaimuose) statybos ir eksploatacijos POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (PAV) PRADŽIĄ

PRANEŠIMAS APIE

Vėjo elektrinių (Šilutės raj. sav. Usėnų ir Juknaičių sen.: Kavolių, Stremenių, Kūgelių, Okslindžių, Skierių bei Menklaukių kaimuose) statybos ir eksploatacijos 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

 1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „SV projektai“; adresas: Darbo g. 9, 52102 Kaunas; tel. +370 612 19 970; el. paštas: mantasj@hidroenergija.lt;

 1. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“; adresas: Inovacijų g. 3, Biruliškių k., 54469 Kauno r. sav.; tel., el. paštas: +370 621 66 746 ; info@infraplanas.lt.

 1. Planuojamos ūkinės veiklos

Planuojama ūkinė veikla: Vėjo elektrinių (Šilutės raj. sav. Usėnų ir Juknaičių sen.: Kavolių, Stremenių, Kūgelių, Okslindžių, Skierių bei Menklaukių kaimuose) statyba ir eksploatacija.

 1. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti

Veiklos rūšis: elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Veiklos mastas. Planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 8 vnt. vėjo elektrinių, tikslus elektrinių modelis šiai dienai nėra žinomas, vertinime bus vertinamas blogiausias scenarijus, vėjo elektrinių nominali galia iki 3,6 MW, numatoma, kad kiekviena elektrinė per metus sugeneruos apie 1545 MWh elektros energijos.

Planuojamos naudoti technologijos. Vėjo elektrinių parką planuojama įrengti Šilutės raj. sav. Usėnų ir Juknaičių sen.: Kavolių, Stremenių, Kūgelių, Okslindžių, Skierių bei Menklaukių kaimuose. Numatoma įrengti iki 199,5 m aukščio (su rotoriaus sparno ilgiu) vėjo elektrines, kurių bokšto aukštis bus iki 130 m, rotoriaus su sparnuote skersmuo iki 138,3 m. Rotoriaus su sparnuote sukeliamas triukšmas gali siekti iki 106,0 dB(A). Elektros energija bus perduodama į Usėnų ir Juknaičių elektros pastotes, eksploatuojamas AB „Elektros skirstymo operatorius“:

 1. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodyti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo punktą ir (arba) nurodant Agentūros priimtą atrankos išvadą, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas (data, rašto Nr.) arba saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali būti reikšmingas (data, rašto ).

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo 2017-11-01 Nr. XIII-529 (paskelbta TAR 2017-07-05) 2 priedo sąrašo 3.8.1 punktas: „3.8.1. p. Įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau“. Buvo parengta ir derinama atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kurią išnagrinėjusi atsakinga institucija – Aplinkosa apsaugos agentūra, priėmė sprendimą (2021 m. liepos 5 d., Nr. (30.2) – A4E – 8042), jog poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

 1. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių).

Numatoma nagrinėti:

 • „O“ alternatyva – veiklos nevykdymas;
 • 1-a alternatyva – 8 VE;
 • 2-a alternatyva – 7 VE;
 • Taip nagrinėjamos poveikį aplinkai ir gyventojų sveikatai mažinančių priemonių alternatyvos.
 1. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Klaipėdos apskrityje, Šilutės r. savivaldybėje, Juknaičių ir Usėnų  sen. esančiuose privačios nuosavybės žemės sklypuose. Vietos ir techninių parametrų alternatyvos analizuojamos nebus.

Remiantis Šilutės raj. savivaldybės bendrojo plano susisiekimo ir inžinerijos infrastruktūros brėžiniu planuojamos VE bus statomos teritorijose, kuriose rekomenduojama nagrinėti vėjo jėgainių ar parkų statybos galimybes.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje vyrauja sodybinis užstatymas gyvenamaisiais namais. Nuo Juknaičių miestelio artimiausia vėjo elektrinė numatoma už 1,9 km šiaurės kryptimi. Aužkykių ir Vaitkaičių kaimai nuo vėjo elektrinių parko yra už 0,9 km pietryčių ir šiaurės vakarų kryptimis.

Vietovėje esančios artimiausios saugomosios teritorijos:

 • Leitgirių hidrografinis draustinis, nuo PŪV nutolęs apie 3,975-9,942 km pietvakarių kryptimi.
 • Nemuno delta (LTSIU0013) – buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST), nuo PŪV nutolusi apie 4,02-9,95 km vakarų – pietvakarių kryptimis.

Vietovėje esančios artimiausios kultūros vertybių teritorijos:

 • Nuo planuojamos elektrinės VE 4 rytinėje pusėje dalyje už ~0,26 km yra Menklaukių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės.
 • Nuo planuojamos elektrinės VE 5 rytinėje pusėje dalyje už ~0,6 km yra Menklaukių kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės.
 1. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas, ir Agentūra, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, atlieka kitas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

 • Šilutės rajono savivaldybės administracija;
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
 • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius;

Atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt).

 1. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:
  • jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;

9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

 1. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (nurodoma pasiūlymų teikimo tvarka ir terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo).

Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbia atsakingoji institucija. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.

 

Atgal