INFORMACIJA apie šalto ir karšto vandens skaitiklių gamybos gamyklos (Veterinarų g. 52, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.) statybos, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: AB „Axis Industries“, įmonės kodas 165707056, Kulautuvos g. 45a, LT-47190 Kaunas, tel. (8-37) 36 02 34, el. p. gintaras.zmuidzinas@axis.lt. Kontaktinis asmuo: Gintaras Žmuidzinas, tel. (8-65) 27 66 03.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Šalto ir karšto vandens skaitiklių gamybos gamyklos statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno rajonas, Karmėlavos seniūnija, Biruliškių kaimas, Veterinarų g. 52.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-09-06 d., savo raštu Nr. (28.2)-A4-9157 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovą – AB „Axis Industries“ (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, http://gamta.lt: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.

Su PAV atrankos išvada galite susipažini čia

Atgal