INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl planuojamo vėjo elektrinių parko Šilutės raj. savivaldybėje, Juknaičių seniūnijoje, Domaičių kaime leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB „SV PROJEKTAI“ (Darbo g. 9, Kaunas, tel. +37068604134).

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55–2, LT–44245 Kaunas, tel. (8 37) 40 75 48, faks. (8 37) 40 75 49, el. p. info@infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas, vieta: Vėjo elektrinių parko Šilutės raj. savivaldybėje, Juknaičių seniūnijoje, Domaičių kaime statyba ir eksploatacija.

PŪV aprašymas: Planuojama statyti 5 vėjo jėgainių parkas. Bendra VE parko galia sudarys 15 – 18 MW.

Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti: šešėlių ir mirgėjimo mažinimo priemonės, paukščių ir šikšnosparnių monitoringas.

Visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama Šilutės rajono savivaldybėje (2017-08-14), Juknaičių seniūnijoje (2017-08-09), respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ (2017-08-12), Šilutės ir Pagėgių krašto laikraštyje „Pamarys“  (2017-08-11), PAV dokumentų rengėjo – UAB „Infraplanas“, interneto tinklalapyje (2017-08-16). Viešas supažindinimas su ataskaita vyko 2017-08-30 17:00 val.

Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis: Priimtas sprendimas: planuojama ūkinė veikla – vėjo elektrinių parko Šilutės r. Sav., Juknaičių sen., Domaičių k. įrengimas ir eksploatacija – leistina aplinkosauginiu požiūriu pagal parengtą PAV ataskaitą, įgyvendinus PAV ataskaitoje numatytas aplinkosaugines priemones ir įvykdžius šio sprendimo 10 punkte nustatytas sąlygas. Sprendimas priimtas 2018-07-20 Nr. (30.1)-A4-6812, sprendimas patikslintas 2018-08-06 Nr. (30.1)-A4-6932. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: PAV subjektai pritarė PAV ataskaitai ir neprieštaravo dėl PŪV galimybių. PAV ataskaitos rengėjas tinkamai informavo visuomenę apie PŪV. Nustatyta, kad PŪV įgyvendinimas nesukels triukšmo lygio viršijimų artimiausioje gyvenamojoje aplinkose pagal HN 33:2011. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, vėjo energijos panaudojimas energijai gaminti nesukels aplinkos oro cheminės taršos, dėl VE veiklos poveikio aplinkos orui nebus.

Išsamiau susipažinti apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt. www.infraplanas.lt.

Su sprendimo išvada galite susipažinti čia        Su patikslinta sprendimo išvada galite susipažinti čia

Atgal