Pranešimas apie Kitos (fermų) paskirties pastatų, inžinerinių statinių ir biodujų jėgainės (Bebrujų k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

 1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius. UAB „Ateities ūkis“, Laukų g. 8, Miežaičių k., LT—82109 Radviliškio r., tel. Nr. +370 618 05860, el. p. zygintas.mockevicius@agrokoncernas.lt.
 2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas. UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., tel. Nr. +370 629 31 014, el. p. info@infraplanas.lt.
 3. Planuojama ūkinės veiklos pavadinimas. Kitos (fermų) paskirties pastatų, inžinerinių statinių ir biodujų jėgainės (Bebrujų k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav.) statyba ir eksploatacija.
 4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos.

Veiklos rūšis. Pieninių galvijų ir jų prieauglio auginimas, biodujų gamyba.

Mastas. Planuojama auginti apie 9 180 vnt. (6 818,03 SG vnt.) melžiamų karvių bei jų prieauglio ir biodujų jėgainėje planuojama pagaminti apie 1,65 mln. Nm3 biometano per metus.

Planuojamos naudoti technologijos. Analizuojamame objekte planuojama laikyti melžiamas karves ir jų prieauglį. Visi pagrindiniai gamybiniai procesai ūkio pastatuose bus mechanizuoti. Veršeliai iki 3 mėnesių amžiaus laikomi taikant kraikinio mėšlo technologiją, o melžiamos karvės ir prieauglis nuo 3 mėnesių amžiaus laikomas taikant skysto mėšlo technologiją. Ūkyje susidarysiantis skystas ir kraikinis mėšlas bus panaudojamas biodujų gamybai. Biodujų gamyba bus vykdoma bioreaktoriuose (fermentatoriuose). Juose, vykstant anaerobiniam procesui, susidarys biodujos. Pagamintos biodujos biofiltrais bus išvalomos nuo sieros vandenilio, biodujų paruošimo mazge iš jų bus pašalinamas kondensatas ir likutinis H2S. Biometano gamybos įrenginyje paruoštos biodujos praspaudžiamos per membranas, taip atskiriant metaną nuo anglies dvideginio. Atskirtos metano dujos (biometanas) suslegiamos ir tiekiamos magistralinį dujotiekį.

5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį. Analizuojamai veiklai poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis LR Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996 m. rugpjūčio 15 d. Nr. I-1495 (aktuali redakcija 2023-01-01) 1 skyriaus, 3 straipsnio, 1 punkto, 4 papunkčiu – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai planuojamos ūkinės veiklos, įrašytos į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, nurodytą šio įstatymo 2 priede (1.1.4. p.,11.8. p.) organizatorius nusprendžia pradėti poveikio aplinkai vertinimą neatliekant atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Numatomos nagrinėti alternatyvos:

 • „O“ alternatyva – planuojamos ūkinės veiklos nevykdymas;
 • Planuojamos ūkinės veiklos alternatyva – pieninių galvijų ūkio su biodujų jėgaine veikla.

Esant poreikiui gali būti nagrinėjamos planuojamos ūkinės veiklos alternatyvos, poveikį mažinančių priemonių variantai.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Šiaulių apskrityje, Radviliškio rajono savivaldybėje, Radviliškio seniūnijoje, Bebrujų kaimo teritorijoje esančiuose sklypuose (apytikslės centro koordinatės LKS 476921, 6176717). Vietos ir techninių parametrų alternatyvos analizuojamos nebus.

Artimiausia tankiau apgyvendinta teritorija – Miežaičių kaimas, nuo analizuojamos teritorijos nutolę apie 1,1 km atstumu. Artimiausias gyvenamasis pastatas (Bebrujų g. 3, Bebrujų k., Radviliškio r. sav.), nuo analizuojamos teritorijos, nutolęs 202 metrus.

Artimiausia saugoma „Natura 2000“ teritorija – Miežaičių apylinkės (LTRAD0011), nuo analizuojamos teritorijos nutolusi apie 0,17 km atstumu pietų kryptimi. Artimiausias kultūros paveldo objektas – Gimbogalos kapinynas (16139), adresu Radviliškio rajono sav., Šeduvos miesto sen., Gimbogalos k., nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 1,73 km rytų kryptimi. Atstumas iki artimiausios kaimyninės valstybės sienos (Lietuvos-Latvijos) yra apie 65 km, šiaurės kryptimi.

8. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas, ir Agentūra, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, atlieka kitas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas funkcijas. Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

 • Radviliškio rajono savivaldybės administracija;
 • Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
 • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos.

Atsakingoji institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt).

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma.

9.2. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas. Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbia atsakingoji institucija. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje.

Atgal