Informacija apie Kitos (fermų) paskirties pastatų, inžinerinių statinių ir biodujų jėgainės (Bebrujų k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav.) statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius: UAB „Ateities ūkis“, Laukų g. 8, Miežaičių k., LT—82109, Radviliškio r., tel. Nr. +370 618 05860, el. p. zygintas.mockevicius@agrokoncernas.lt.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., mob. tel.  8 629 31 014, el. p. info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PŪV pavadinimas ir vieta – Kitos (fermų) paskirties pastatų, inžinerinių statinių ir biodujų jėgainės (Šiaulių apskr., Radviliškio r. sav., Radviliškio sen., Bebrujų k.) statyba ir eksploatacija.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas, ir atsakingoji institucija, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ir atlieka kitas PŪV PAV įstatyme numatytas funkcijas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Radviliškio rajono savivaldybė administracija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@gamta.lt, tel. +370 682 92 653).

Dėl PAV pasiūlymus galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Infraplanas“, o pasiūlymo kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai, aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.

Su pranešimu apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią susipažinti galima PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje www.infraplanas.lt (https://infraplanas.lt/pranesimas-apie-kitos-fermu-paskirties-pastatu-inzineriniu-statiniu-ir-bioduju-jegaines-bebruju-k-radviliskio-sen-radviliskio-r-sav-statybos-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-p/).

Informacija apie galimą sprendimo pobūdį. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu priimamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Atgal