INFORMACIJA apie biokuro vandens šildymo katilinės statybos Beržų g. 6B, Panevėžyje atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB „Biokuro energija“, įmonės kodas 304456043, Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, tel. (8-69) 88 57 10, el. p.: almantas.vinikas@gmail.com.

PŪV pavadinimas: Gamybos, pramonės paskirties pastato – biokuro vandens šildymo katilinės (galia 2×8 MW) Beržų g. 6B, Panevėžys statyba.

PŪV vieta: Beržų g. 6B, Panevėžys.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-10-06 d., savo raštu Nr. (28.5)-A4-10279 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovą – UAB „Biokuro energija“ (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, http://gamta.lt: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.

Su PAV atrankos išvada galite susipažinti čia

Atgal