INFORMACIJA apie baldų gamybos įmonės statomos Kauno LEZ teritorijoje Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. statybos ir eksploatacijos, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: UAB „Geras baldų fabrikas“, Terminalo g. 3, Biruliškės, LT-54469 Kauno r., mob. tel. (8-682) 54 429, el. p. virgis@freda.eu. Kontaktinis asmuo: Karolina Arūnienė, tel. (8-37) 39 12 12, mob. tel. (8-687) 88 779, el. p. karolina@freda.eu.

PŪV pavadinimas: Naujos baldų gamybos įmonės statyba ir eksploatacija.

PŪV vieta: Kauno rajonas, Karmėlavos seniūnija, Biruliškių kaimas, Kauno LEZ teritorijoje.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-11-06 d., savo raštu Nr. (28.2)-A4-11316 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovą – UAB „Geras baldų fabrikas“ (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, http://gamta.lt: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.lt ir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.

Su PAV atrankos išvada galite susipažinti čia

Atgal